27846_1214410707_dreamstime_banner

Stichting BNK is de beroepsorganisatie voor kleurdeskundigen in Nederland en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Onder de kleurenbranche wordt verstaan zowel de technische als de creatieve kleurenbranche. Namens de kleurdeskundigen is Stichting BNK de professionele gesprekspartner voor overheid en bedrijfsleven. Stichting BNK is het kenniscentrum voor kleur.

Stichting BNK zet zich in voor nationaal en internationaal kennismanagement met betrekking tot kleur. Stichting BNK ontplooit en ondersteunt de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke en toegepaste kennis over kleur. Stichting BNK biedt platformen voor communicatie tussen de uiteenlopende takken van de kleurenbranche en voor externe communicatie vanuit de branche.

Stichting BNK ziet toe op de kwaliteit van kleuronderwijs en bevordert de kwaliteit van kleurtoepassingen in de branche. Stichting BNK staat voor deskundigheidsbevordering, kwaliteitsontwikkeling en ontwikkeling in onderwijs op het gebied van kleur.

Uitwerking visie

Stichting BNK zal haar visie realiseren door kleurdeskundigen met elkaar in contact te brengen en te verenigen. Stichting BNK zal handen en voeten geven aan kennismanagement door onder andere netwerkbijeenkomsten,  samenwerkingsverbanden, workshops en (ontwikkeling van) opleidingen die gestoeld zijn op beroepscompetentieprofielen.

Opleidingen zullen gebruik maken van een gezamenlijke kennisbank. Stichting BNK zal actief samenwerking zoeken met kennisinstellingen en professionele partners in het onderwijsveld ten behoeve van wetenschappelijk en toegepast onderzoek en om kennis zo toegankelijk mogelijk te presenteren.

Kwaliteit in kleurtoepassingen betekent motiveerbaar kleuradvies en controleerbaar kleurmanagement. Kennis over kleur is hier van groot belang. Dit betekent dat kwaliteit kan worden getoetst, ook in de wereld van kleur, waar smaak onontkoombaar een sterke rol speelt.